දැන් විමසන්න

ටයර්

වාහන වර්ගය
පළල
රිම් සයිස්
පළල
රිම් සයිස්

Offering the best value for money on three wheel tyres in Sri Lanka, the affordable, but yet high-quality DSI Tyres is a brand that  cannot be compared!

We understand that when it comes to three wheel tyres, unlike other tire models there are unique features that are required and we have done everything possible to ensure all our three wheel tyres exceed these expectations!

Precisely engineered to provide good mileage on all road conditions, better handling with good ride comfort, a smooth rolling tread design, low rolling resistance to reduce fuel consumption, tread patterns to guarantee safety and comfort, as well as extra strength to carry heavy loads, you will certainly not find better three wheel tyres in Sri Lanka!

ඔබට අවශ්‍ය කුමන DSI ටයර්ද යන්න තීරණය කළ නොහැකිද? අපගේ පුළුල් එකතුව ගැන වැඩිදුර දැන ගැනීමට සහ ඔබ සඳහා නිවැරදි ටයර් කට්ටලයක් තෝරා ගැනීමෙන් මග පෙන්වීමක් ලබා ගැනීමට අද අපගේ කණ්ඩායම සමඟ සම්බන්ධ වන්න!