දැන් විමසන්න

ටියුබ්

 

 

ටියුබ් ඛාන්ඩ

   
 1. ත්‍රීවීල් ටියුබ්
 2. ට්‍රක් සහ බස් ටියුබ්
 3. සැහැල්ලු ට්‍රක් ටියුබ්
 4. ස්කූටර් ටියුබ්
 5. මොටර්සයිකල් ටියුබ්
 6. බයිසිකල් ටියුබ්

ත්‍රීවීල් ටියුබ්

ඇයි DSI ත්‍රීවීල් ටියුබ්    
 • 100% ශ්‍රී ලංකාවේ විශ්වසනීයම ටියුබ්
 • ඉහළ ගුණත්වය
 • ඔබගේ සියලු අවශ්‍යතා සඳහා ටියුබ් ගණනාවක්
  ත්‍රිරෝද රථ ටියුබ් උපරිම ගුණාත්මක බවකින් යුතු අමුද්‍රව්‍ය වලින් සාදා ඇති නිසා ප්‍රශස්ත ක්‍රියාකාරිත්වය සහතික කරයි.මිල අඩු බාල ටියුබ් මගින් ටයරයට දැඩි ලෙස හානි විය හැකි බැවින් ඔබේ ටයර් සඳහා හොඳම ටියුබ් භාවිතා කිරීම වැදගත් වේ.
ලබා ගත හැකි ප්‍රමාණයන්:  
 • 400x8
 • 450x10

ලොරි සහ බස් ටියුබ්

ඇයි DSI ට්‍රක් සහ බස් ටියුබ්  
 • 100% ශ්‍රී ලංකාවේ විශ්වසනීයම ටියුබ්
 • ඉහළ ගුණත්වය
 • ඔබගේ සියලු අවශ්‍යතා සඳහා ටියුබ් ගණනාවක්
  ලොරි සහ බස් ටියුබ් උපරිම ගුණාත්මක බවකින් යුතු අමුද්‍රව්‍ය වලින් සාදා ඇති නිසා ප්‍රශස්ත ක්‍රියාකාරිත්වය සහතික කරයි.මිල අඩු බාල ටියුබ් මගින් ටයරයට දැඩි ලෙස හානි විය හැකි බැවින් ඔබේ ටයර් සඳහා හොඳම ටියුබ් භාවිතා කිරීම වැදගත් වේ.  
ලබා ගත හැකි ප්‍රමාණයන්:  
 • 900x20 BTM TR175
 • 1000x20 BTM TR175A
 • 1000x20 BTM TR78A
 

සැහැල්ලු ලොරි ටියුබ්

ඇයි DSI සැහැල්ලු ලොරි ටියුබ්
 • 100% ශ්‍රී ලංකාවේ විශ්වසනීයම ටියුබ්
 • ඉහළ ගුණත්වය
 • ඔබගේ සියලු අවශ්‍යතා සඳහා ටියුබ් ගණනාවක්
  ස්කූටර් ටියුබ් උපරිම ගුණාත්මක බවකින් යුතු අමුද්‍රව්‍ය වලින් සාදා ඇති නිසා ප්‍රශස්ත ක්‍රියාකාරිත්වය සහතික කරයි.මිල අඩු බාල ටියුබ් මගින් ටයරයට දැඩි ලෙස හානි විය හැකි බැවින් ඔබේ ටයර් සඳහා හොඳම ටියුබ් භාවිතා කිරීම වැදගත් වේ.
ලබා ගත හැකි ප්‍රමාණයන්:
 • 600-14 BTM TR-13
 • 00-15 BTM TR-75A
 • 00-15 BTM TR-175A
 • 700x15 BTM TR-13A
 • 700x15 BTM TR 177 A
 • 00-16 BTM TR-75A
 • 00-16 BTM TR-175A
 • 700x16 BTM TR-13A
 • 700x16 BTM TR 177 A
 • 50-15 BTM TR-75A
 • 750x15 BTM TR-13A
 • 750x15 BTM TR 177A
 • 50-16 BTM TR-175A
 • 50-16 BTM TR-75A
 • 750x16 BTM TR-13A
 • 750x16 BTM TR 177A

ස්කූටර් ටියුබ්

ඇයි DSI ස්කූටර් ටියුබ්
 • 100% ශ්‍රී ලංකාවේ විශ්වසනීයම ටියුබ්
 • ඉහළ ගුණත්වය
 • ඔබගේ සියලු අවශ්‍යතා සඳහා ටියුබ් ගණනාවක්
  ස්කූටර් ටියුබ් උපරිම ගුණාත්මක බවකින් යුතු අමුද්‍රව්‍ය වලින් සාදා ඇති නිසා ප්‍රශස්ත ක්‍රියාකාරිත්වය සහතික කරයි.මිල අඩු බාල ටියුබ් මගින් ටයරයට දැඩි ලෙස හානි විය හැකි බැවින් ඔබේ ටයර් සඳහා හොඳම ටියුබ් භාවිතා කිරීම වැදගත් වේ.
ලබා ගත හැකි ප්‍රමාණයන්:
 • 300x10
 • 350x10
 • 90/90x12

මොටර්බයික් ටියුබ්

ඇයි DSI ස්කූටර් ටියුබ්
 • 100% ශ්‍රී ලංකාවේ විශ්වසනීයම ටියුබ්
 • ඉහළ ගුණත්වය
 • ඔබගේ සියලු අවශ්‍යතා සඳහා ටියුබ් ගණනාවක්
  මොටර්බයිසිකල් ටියුබ් උපරිම ගුණාත්මක බවකින් යුතු අමුද්‍රව්‍ය වලින් සාදා ඇති නිසා ප්‍රශස්ත ක්‍රියාකාරිත්වය සහතික කරයි.මිල අඩු බාල ටියුබ් මගින් ටයරයට දැඩි ලෙස හානි විය හැකි බැවින් ඔබේ ටයර් සඳහා හොඳම ටියුබ් භාවිතා කිරීම වැදගත් වේ.  
ලබා ගත හැකි ප්‍රමාණයන්:
 • 410x18
 • 100x90/ 17
 • 225x250x275/16
 • 250x17
 • 275x300/14
 • 300x17
 • 275x300x18
 • 275x21
 • 350x375x16
 • 250x18

බයිසිකල් ටියුබ්

ඇයි DSI බයිසිකල් ටියුබ්  
 • 100% ශ්‍රී ලංකාවේ විශ්වසනීයම ටියුබ්
 • ඉහළ ගුණත්වය
 • ඔබගේ සියලු අවශ්‍යතා සඳහා ටියුබ් ගණනාවක්
  බයිසිකල් ටියුබ් උපරිම ගුණාත්මක බවකින් යුතු අමුද්‍රව්‍ය වලින් සාදා ඇති නිසා ප්‍රශස්ත ක්‍රියාකාරිත්වය සහතික කරයි.මිල අඩු බාල ටියුබ් මගින් ටයරයට දැඩි ලෙස හානි විය හැකි බැවින් ඔබේ ටයර් සඳහා හොඳම ටියුබ් භාවිතා කිරීම වැදගත් වේ.
ලබා ගත හැකි ප්‍රමාණයන්:   JOINTED  TUBE
 • 28" * 1 1/2"  STANDARD
 • 26" * 1 3/8"  SPORT
  MOULDED  TUBE ( SEAMLESS )
 • 28" * 1 1/2"  STANDARD
 • 26" * 1 3/8"  SPORT
 • 27 " * 1 1/4"  RACING
 • 27 " * 1 3/8"
 • 26" * 1.75" / 1.9" / 2.125"
 • 26" * 1.75" / 1.9" / 2.125"
 • 26" * 1.75" / 1.9" / 2.125"
 • 26" * 2.3"
 • 26" * 1 1/2"
 • 24" * 1.9" / 2.0" / 2.125"
 • 24" * 1.75" / 1.9" / 2.125"
 • 24" * 1 1/2"
 • 24" * 1 3/8"
 • 22" * 1 3/8"
 • 20" * 1.9" / 2.125"
 • 18" * 1.75" / 2.0" / 2.125"
 • 16" * 1.9" / 2.0" / 2.125"
 • 14" * 1.75" / 2.0" / 2.125"
 • 14" *  1 3/8"
 • 12" * 1 1/2"
 • 700 * 35  NDAC
 • 700 * 19/23  BPAC