දැන් විමසන්න

ස්කූටර්

90/100×10 එක්ස්ට්‍රීම් (ටියුබ්රහිත)

90/100x10
Size 90/100X10

අපේ සහතිකය

  • ශ්‍රී ලාංකික මාර්ග වල පරීක්ෂා කර ඇත
  • නම්‍යශීලී බව සහ දැඩි ග්‍රහනය සහතිකයි
  • නිශ්පාදන ගැටලු සඳහා වසර තුනක වගකීම