இப்போது விசாரிக்க

டியுப்கள்

 

 

டியுப் வகைகள்

   
 1. முற்சக்கர வண்டி டியுப்கள்
 2. டிரக் & பஸ் டியுப்கள்
 3. லைட் டிரக் டியுப்கள்
 4. ஸ்கூட்டர் டியுப்கள்
 5. மோட்டார் சைக்கிள் டியுப்கள்
 6. சைக்கிள் டியுப்கள்

முற்சக்கர வண்டி டியுப்கள்

ஏன் DSI முற்சக்கர வண்டி டியுப்கள்    
 • இலங்கையில் 100% நம்பகமான டியுப்கள்
 • உயர் தரம்
 • உங்கள் எல்லா தேவைகளுக்கும் முடிவற்ற தேர்வுகள்
  முற்சக்கர வண்டி டியுப்களின் பிரீமியம் உற்பத்திக்காக, உகந்த செயல்திறனை உறுதி செய்யும் வகையில் மிகச்சிறந்த பொருட்கள் பயன்படுத்தப்படுகிறது.நீடிக்காத பட்ஜெட் டியுப் டயரை கடுமையாக சேதப்படுத்தும், எனவே உங்கள் டயர்களுக்கு சிறந்த உள் டியுப்கள் பயன்படுத்துவது முக்கியம்.
கிடைக்கும் அளவுகள்:  
 • 400x8
 • 450x10

டிரக் மற்றும் பஸ் டியுப்கள்

ஏன் DSI டிரக் மற்றும் பஸ் டியுப்கள்  
 • இலங்கையில் 100% நம்பகமான டியுப்கள்
 • உயர் தரம்
 • உங்கள் எல்லா தேவைகளுக்கும் முடிவற்ற தேர்வுகள்
  டிரக் மற்றும் பஸ் டியுப்களின் பிரீமியம் உற்பத்திக்காக, உகந்த செயல்திறனை உறுதி செய்யும் வகையில் மிகச்சிறந்த பொருட்கள் பயன்படுத்தப்படுகிறது.நீடிக்காத பட்ஜெட் டியுப் டயரை கடுமையாக சேதப்படுத்தும், எனவே உங்கள் டயர்களுக்கு சிறந்த உள் டியுப்களைப் பயன்படுத்துவது முக்கியம்.  
கிடைக்கும் அளவுகள்:  
 • 900x20 BTM TR175
 • 1000x20 BTM TR175A
 • 1000x20 BTM TR78A
 

லைட் டிரக் டியுப்கள்

ஏன் DSI லைட் டிரக் டியுப்கள்
 • இலங்கையில் 100% நம்பகமான டியுப்கள்
 • உயர் தரம்
 • உங்கள் எல்லா தேவைகளுக்கும் முடிவற்ற தேர்வுகள்
  ஸ்கூட்டர் டியுப்களின் பிரீமியம் உற்பத்திக்காக, உகந்த செயல்திறனை உறுதி செய்யும் வகையில் மிகச்சிறந்த பொருட்கள் பயன்படுத்தப்படுகிறது.நீடிக்காத பட்ஜெட் டியுப் டயரை கடுமையாக சேதப்படுத்தும், எனவே உங்கள் டயர்களுக்கு சிறந்த உள் டியுப்களைப் பயன்படுத்துவது முக்கியம்.
கிடைக்கும் அளவுகள்:
 • 600-14 BTM TR-13
 • 00-15 BTM TR-75A
 • 00-15 BTM TR-175A
 • 700x15 BTM TR-13A
 • 700x15 BTM TR 177 A
 • 00-16 BTM TR-75A
 • 00-16 BTM TR-175A
 • 700x16 BTM TR-13A
 • 700x16 BTM TR 177 A
 • 50-15 BTM TR-75A
 • 750x15 BTM TR-13A
 • 750x15 BTM TR 177A
 • 50-16 BTM TR-175A
 • 50-16 BTM TR-75A
 • 750x16 BTM TR-13A
 • 750x16 BTM TR 177A

ஸ்கூட்டர் டியுப்கள்

ஏன் DSI ஸ்கூட்டர் டியுப்கள்
 • இலங்கையில் 100% நம்பகமான டியுப்கள்
 • உயர் தரம்
 • உங்கள் எல்லா தேவைகளுக்கும் முடிவற்ற தேர்வுகள்
  ஸ்கூட்டர் டியுப்களின் பிரீமியம் உற்பத்திக்காக, உகந்த செயல்திறனை உறுதி செய்யும் வகையில் மிகச்சிறந்த பொருட்கள் பயன்படுத்தப்படுகிறது.நீடிக்காத பட்ஜெட் டியுப் டயரை கடுமையாக சேதப்படுத்தும், எனவே உங்கள் டயர்களுக்கு சிறந்த உள் டியுப்களைப் பயன்படுத்துவது முக்கியம்.
கிடைக்கும் அளவுகள்:
 • 300x10
 • 350x10
 • 90/90x12

மோட்டார் சைக்கிள் டியுப்கள்

ஏன் DSI ஸ்கூட்டர் டியுப்கள்
 • இலங்கையில் 100% நம்பகமான டியுப்கள்
 • உயர் தரம்
 • உங்கள் எல்லா தேவைகளுக்கும் முடிவற்ற தேர்வுகள்
  மோட்டார் சைக்கிள் டியுப்களின் பிரீமியம் உற்பத்திக்காக, உகந்த செயல்திறனை உறுதி செய்யும் வகையில் மிகச்சிறந்த பொருட்கள் பயன்படுத்தப்படுகிறது.நீடிக்காத பட்ஜெட் டியுப் டயரை கடுமையாக சேதப்படுத்தும், எனவே உங்கள் டயர்களுக்கு சிறந்த உள் டியுப்களைப் பயன்படுத்துவது முக்கியம்.  
கிடைக்கும் அளவுகள்:
 • 410x18
 • 100x90/ 17
 • 225x250x275/16
 • 250x17
 • 275x300/14
 • 300x17
 • 275x300x18
 • 275x21
 • 350x375x16
 • 250x18

சைக்கிள் டியுப்கள்

ஏன் DSI சைக்கிள் குழாய்கள்  
 • இலங்கையில் 100% நம்பகமான டியுப்கள்
 • உயர் தரம்
 • உங்கள் எல்லா தேவைகளுக்கும் முடிவற்ற தேர்வுகள்
  சைக்கிள் டியுப்களின் பிரீமியம் உற்பத்திக்காக, உகந்த செயல்திறனை உறுதி செய்யும் வகையில் மிகச்சிறந்த பொருட்கள் பயன்படுத்தப்படுகிறது.நீடிக்காத பட்ஜெட் டியுப் டயரை கடுமையாக சேதப்படுத்தும், எனவே உங்கள் டயர்களுக்கு சிறந்த உள் டியுப்களைப் பயன்படுத்துவது முக்கியம்.
கிடைக்கும் அளவுகள்:   இணைந்த டியுப்
 • 28" * 1 1/2"  STANDARD
 • 26" * 1 3/8"  SPORT
  MOULDED  TUBE ( SEAMLESS )
 • 28" * 1 1/2"  STANDARD
 • 26" * 1 3/8"  SPORT
 • 27 " * 1 1/4"  RACING
 • 27 " * 1 3/8"
 • 26" * 1.75" / 1.9" / 2.125"
 • 26" * 1.75" / 1.9" / 2.125"
 • 26" * 1.75" / 1.9" / 2.125"
 • 26" * 2.3"
 • 26" * 1 1/2"
 • 24" * 1.9" / 2.0" / 2.125"
 • 24" * 1.75" / 1.9" / 2.125"
 • 24" * 1 1/2"
 • 24" * 1 3/8"
 • 22" * 1 3/8"
 • 20" * 1.9" / 2.125"
 • 18" * 1.75" / 2.0" / 2.125"
 • 16" * 1.9" / 2.0" / 2.125"
 • 14" * 1.75" / 2.0" / 2.125"
 • 14" *  1 3/8"
 • 12" * 1 1/2"
 • 700 * 35  NDAC
 • 700 * 19/23  BPAC