இப்போது விசாரிக்க

ஸ்கூட்டர்கள்

90/100×10 எக்ஸ்ட்ரீம் (டியுப் அற்ற)

90/100x10
Size 90/100X10

எங்கள் உத்தரவாதம்

  • இலங்கை வீதிகளில் நிரூபிக்கப்பட்ட டயர்
  • வளைந்து கொடுக்கும் தன்மை மற்றும் சிறந்த பிடிப்பு உறுதி
  • உற்பத்தி குறைபாடுகளுக்கு மூன்று வருட உத்தரவாதம்