இப்போது விசாரிக்க

சமூக பொறுப்புணர்வு நடவடிக்கைகள்

DSI டயர் உபஹார

30
Jun
2017

DSI டயர் உபஹார என்பது நீண்ட காலமாக எங்கள் வெற்றிக்கு பங்களித்தவர்களைப் பாராட்ட ஏற்பாடு செய்யப்பட்ட ஒரு வருடாந்திர நிகழ்வாகும். வருடாந்திர நீண்ட சேவை பாராட்டு என்பது பொழுதுபோக்குடன் கூடிய ஒரு கண்காட்சி நிகழ்வாகும், அங்கு 10 ஆண்டு சேவையை நிறைவு செய்யும் ஊழியர்கள் நினைவு பரிசுகள், பதக்கங்கள், சான்றிதழ்கள் மற்றும் பண வவுச்சர்களுடன் அங்கீகரிக்கப்படுகிறார்கள். முந்தைய உபஹார நிகழ்வுகள் எல்பின்ஸ்டன் தியேட்டர், டவர் ஹால், நெலும் போகுன மற்றும் பி.எம்.ஐ.சி.எச். இல் நடைபெற்றன.