දැන් විමසන්න

ස්කූටර්

350 * 10 ස්කූටී

350 * 10
Size 350X10

DSI 350 * 10 SCOOTY Scooter Tyres, Sri Lanka

 

ඇයි 350*10 ස්කූටර් ටයර්

 • පුළුල්ව මාර්ගය හා සම්බන්ධතාව පවත්වාගනී,
 • ජලප්‍රතිරෝධි බව කලමනාකරණය

 

අනුකූල බයික් වර්ග:

 • Honda Dio
 • Hero Pleasure
 • Honda Navy
 • Hero Dash
 • Yamaha Ray
 • Hero Maestro Edge

 

ශ්‍රී ලංකාවේ උසස් තත්ත්වයේ ස්කූටර් ටයර්, විශේෂයෙන් සකස් කරන ලද රබර් සංයෝගවලින් විශිෂ්ට ග්‍රහණයක් ලබා දෙයි

 

 

අපේ සහතිකය

 • ශ්‍රී ලාංකික මාර්ග වල පරීක්ෂා කර ඇත
 • නම්‍යශීලී බව සහ දැඩි ග්‍රහනය සහතිකයි
 • නිශ්පාදන ගැටලු සඳහා වසර තුනක වගකීම