දැන් විමසන්න

GEN X එකතුව

100 / 90 * 17 Gen X

100 / 90 * 17
Size

DSI 100 / 90 * 17 Gen X Motorcycle Tyres, Sri Lanka

 

ඇයි 100/90*17 Gen X ටයර් :

 

 • සුවපහසු ගමන
 • වැඩි වේගයකදී වඩා හොඳ පාලනය
 • නියෝන් තීරුව
 • වර්ණවත් ස්ටිකරය

 

අනුකූල බයික් වර්ග:

 • Bajaj Platina 125
 • Bajaj Discover 125,135 &150
 • Bajaj Pulsar 135 & 150
 • Yamaha Sz
 • Honda CBF Stunner

 

 

අපේ සහතිකය

 • ශ්‍රී ලාංකික මාර්ග වල පරීක්ෂා කර ඇත
 • නම්‍යශීලී බව සහ දැඩි ග්‍රහනය සහතිකයි
 • නිශ්පාදන ගැටලු සඳහා වසර තුනක වගකීම