දැන් විමසන්න

GEN X එකතුව

90/100×10 Gen X

90/100x10
Size

DSI 90/100*10 Gen X Scooter Tyres, Sri Lanka

 

ඇයි DSI 90/100×10 Gen X ටයර් :

 

 • සුවපහසු ගමන
 • වැඩි වේගයකදී වඩා හොඳ පාලනය
 • නියෝන් තීරුව
 • වර්ණවත් ස්ටිකරය

 

අනුකූල බයික් වර්ග:

 • Honda Dio
 • Hero Pleasure
 • Honda Navy
 • Hero Dash
 • Yamaha Ray
 • Hero Maestro Edge

 

 

 

 

අපේ සහතිකය

 • ශ්‍රී ලාංකික මාර්ග වල පරීක්ෂා කර ඇත
 • නම්‍යශීලී බව සහ දැඩි ග්‍රහනය සහතිකයි
 • නිශ්පාදන ගැටලු සඳහා වසර තුනක වගකීම