දැන් විමසන්න

මොටර්සයිකල්

100 / 90 * 17 ඩිස්කවරි

100/90*17
Size 100/90X17

අපේ සහතිකය

  • ශ්‍රී ලාංකික මාර්ග වල පරීක්ෂා කර ඇත
  • නම්‍යශීලී බව සහ දැඩි ග්‍රහනය සහතිකයි
  • නිශ්පාදන ගැටලු සඳහා වසර තුනක වගකීම